Privacyverklaring Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Brunssum bij meldingen in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap.

Doel

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet Goed Verhuurderschap (Wgv). Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. Hiertoe stelt de gemeente ook een meldpunt in. Zo kan u voortaan bij ons een melding maken van ongewenst verhuurgedrag. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van discriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten of een te hoge borg.

Deze melding kan u doen bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente Brunssum. Dit meldpunt staat op de website van de gemeente Brunssum.

Grondslag

Op basis van artikel 6, 1e lid onder c van de AVG

Artikel 4 van de Wet goed verhuurderschap

Artikel 2 van het Besluit goed verhuurderschap

Categorieën persoonsgegevens

U kunt bij het maken van een melding kiezen of u de melding anoniem doet of niet. Indien u kiest voor anoniem melden dan verwerken wij van u geen persoonsgegevens. In het andere geval vragen wij u om uw:

- Naam

- Adresgegevens

Optioneel kunt u daarnaast uw contactgegevens invullen. U kunt hierbij kiezen of u uw e-mailadres en/of telefoonnummer invult. Wij gebruiken deze gegevens niet voor een ander doel dan voor het verwerken van uw melding, het opvragen van extra informatie over uw melding en/of het geven van een terugkoppeling over uw melding.

Bij het maken van uw melding, vragen wij ook om de gegevens van de verhuurder of verhuurbemiddelaar waarover u een melding doet. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Naam van de verhuurder of verhuurbemiddelaar (dit kunnen naamgegevens van een natuurlijk persoon zijn, maar ook naamgegevens van een bedrijf. In het laatste geval zijn het mogelijk geen persoonsgegevens)

In het geval uw melding betrekking heeft op een specifiek adres, verwerken wij de volgende gegevens:

- Het adres waar de melding betrekking op heeft

Bewaartermijnen

1. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang als wij uw melding in behandeling hebben.

2. Op het moment dat wij u doorverwijzen naar een andere instantie of niet overgaan tot handhaving naar aanleiding van uw melding, bewaren wij de persoonsgegevens uit de melding 1 jaar. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens vernietigd. In het geval wij de gegevens nodig hebben voor dossieropbouw ten aanzien van de verhuurder of het pand waarop uw melding betrekking heeft, worden de persoonsgegevens vier jaar bewaard. Daarna worden alle persoonsgegevens vernietigd. Dit betreffen zowel uw persoonsgegevens als die van de verhuurder, verhuurbemiddelaar of het pand waarover uw melding gaat.

3. Op het moment dat wij vaststellen dat uw melding onjuist of ongegrond is, vernietigen wij alle persoonsgegevens uit de melding na 1 jaar. Dit betreffen zowel uw persoonsgegevens als die van de verhuurder, verhuurbemiddelaar of het pand waarover uw melding gaat.

4. Wanneer er een handhavingsdossier wordt aangelegd, gelden de daarop van toepassing zijnde bewaartermijnen. Dit betekent dat de persoonsgegevens uit uw melding in overeenstemming met de bewaartermijnen voor handhavingsdossiers worden bewaard.

Rechten

De AVG  geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, persoonsgegevens te corrigeren en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over uw rechten.